Povl Heinrich Riis-Knudsen, born October 28th 1949 in Egense, Aalborg, Nordjylland in Denmark is a former associate university professor and translator best known for his books, “Nationalsocialismen – En Venstreorienteret Vevægelse”, 1982 (National Socialism: A Left Wing Movement) and “Nationalsocialismen – Den Biologiske Verdensanskuelse”, 1985 (National Socialism: The Biological World View) that have been translated into many countless languages and into English in 1984 and 1987 respectively. PDFs of them both can be found here. Riis-Knudsen’s Facebook can be found here.

BACKGROUND

Riis-Knudsen is the son of a Danish SS Officer (Waffen-SS Hauptscharführer)[1] and is a leading post-war National Socialist ideologue. 

He grew up on a farm.

EDUCATION

Riis-Knudsen has a cand. mag. with a major-degree in German from Aarhus University and was a Voksenuddannelsescentre (VUC) teacher in Nørresundby.

From Egense, Aalborg, Nordjylland, and now living in Aalborg, he attended Egense Skole (1956-1961), Klovborg Skole (1963), Nørre Snede Centralskole (August 1963-July 1965), and Th. Langs Gymnasium (1968).

Riis-Knudsen studied Tysk (språk) at Aarhus Universitet (Cand.mag Also studied Engelsk · School year 1977). He gained a degree in German in 1974 and in English in 1977.

Riis-Knudsen is a former Lærerkandidat at Hobro Gymnasium og HF-kursus (February 1974-June 1974), former Undervisningsassistent teaching German language and literature at Aarhus Universitet (1974-1977) and later at Odense Universitet (September 1977-January 1978) and although his exam papers are the best possible, political pressure forced him out of a university career and he taught at an adult education center in Aalborg (former Lektor at VUC Aalborg (1977-2000)).

POLITICS

Riis-Knudsen founded The National Socialist Youth of Denmark (DNSU) in 1970, from 1983 the Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse (The National Socialist Movement of Denmark (DNSB)), whose leader he was from the foundation till 1991 where he retired from all political work.

He was involved early in international activities and was General Secretary of The World Union of National Socialists (WUNS) until 1987.

He represents ideological and political realism – as it was taught by Adolf Hitler and George Lincoln Rockwell – strongly opposes tendencies of changing the Movement into a religious sect. “National Socialism – the Biological World View” was first published in Danish in 1985 after its concept had been used for the radio program “National Socialism – That’s Life Itself,” produced by the DNSB in 1985 and broadcast by national radio. Extracts from the booklet have been reprinted in a Danish school book, and other parts have been read on national radio in a theological debate program. It is a major ideological work and the philosophical counterpart of Mr. Riis-Knudsen’s tactical reflections in his booklet “National Socialism – A Left Wing Movement”.

He ran his own publication house, Nordland Forlag in Aalborg.

PUBLICATIONS

* “Nationalsocialismen – En Venstreorienteret Vevægelse”, 1982 (National Socialism: A Left Wing Movement). Translated into English in 1984 (A publication of WUNS). More information can be found here.

 

 

 

 

 

 

 

* “Nationalsocialismen – Den Biologiske Verdensanskuelse”, 1985 (National Socialism: The Biological World View). Expanded and translated into English in 1987. More information can be found here.

 

 

 

 

 

 

 

 

* Når alt går galt’ – en oprørende oplevelse ved grå stær-operation, 2009

* “Utidssvarende Betragtninger” (Outdated Considerations, 2017)
Artikler om politik, kultur, kirke, indvandring, sprog og andre aktuelle emner set fra et nationalt dansk synspunkt. En opfordring til nytænkning på højrefløjen og et farvel til al partipolitik. (English: Articles on politics, culture, church, immigration, language and other current topics from a national Danish point of view. A call for new thinking on the right wing and a farewell to all party politics.) Quotes from the book in above link.

 

 

 

 

 

 

Nazisten, der kom ind fra kulden (Interview: The Nazi Who Came In From The Cold), 2019

* “Evigt ejes kun det tabte – Barndoms- og ungdomserindringer i krigens skygge 1949 – 1970” (Only what is lost is forever owned – childhood and youth memories in the shadow of the war 1949-1970), June 2020) Facebook of publisher here and the books entry here. Press release here.
På baggrund af sin opvækst i 50’ernes bondesamfund tager forfatteren sine læsere med på en veloplagt og sarkastisk rundtur igennem fortid og nutid og fremviser en efter en ruinerne af den europæiske kultur med særlig vægt på kirken, børneopdragelsen, uddannelsessystemet, journalistikken og det politiske liv. Han behandler krigen, besættelsestiden, retsopgøret og studenteroprøret og skriver om Adolf Hitler, Søren Kam, Paul Hennig, Aage H. Andersen, Sven Salicath, George Lincoln Rockwell, Matt Koehl og andre personligheder på den såkaldte højrefløj og om sin egen politiske vækkelse. Bogen er et barsk opgør med vor tids hellige køer og en kritisk analyse af forfatterens eget politiske virke. Samtidig skildrer den indgående livet i en østhimmerlandsk landsby, dengang verden endnu ikke var gået af lave, og understreger nødvendigheden af at bevare eller genfinde de værdier, der var grundlaget for datidens samfund, som nok var økonomisk fattigere, men hvor identitet og samhørighed gjorde livet rigere. (English: Based on his upbringing in the peasant society of the 50s, the author takes his readers on a well-laid and sarcastic tour through past and present and presents one by one the ruins of European culture with special emphasis on the church, child rearing, education system, journalism and political life. . He deals with the war, the occupation, the trial and the student uprising and writes about Adolf Hitler, Søren Kam, Paul Hennig, Aage H. Andersen, Sven Salicath, George Lincoln Rockwell, Matt Koehl and other personalities on the so-called right wing and about his own political revival. The book is a harsh confrontation with the sacred cows of our time and a critical analysis of the author’s own political work. At the same time, it depicts the in-depth life of an East Himmerland village, when the world had not yet run low, and emphasizes the need to preserve or rediscover the values ​​that were the basis of the society of the time, which were probably economically poorer, but where identity and cohesion made life richer.) Quotes from the book in above link.

* “Revolutionære Betragtninger” (Revolutionary Considerations, Ordsmeden, Aalborg July 2020) Preface can be found here and below and more information here.
En samling af beske og nødvendige kommentarer til udviklingen inden for politik, religion og kultur, set ud fra en realistisk og nationalistisk dansk synsvinkel. Her skånes ingen, men ingen seriøs patriot kan være bogen foruden! (English: A collection of bitter and necessary comments on developments in politics, religion and culture, seen from a realistic and nationalist Danish point of view. No one is spared here, but no serious patriot can be the book besides!) Quotes from the book in above link.

Forord

Dette bind spredte artikler er nummer to i rækken. De fleste tekster heri har været offentliggjort andetsteds, men jeg anser det for vigtigt, at ting foreligger i trykt form. Elektroniske dokumenter kan fjernes fra den ene dag til anden, men den trykte bog har vist sig vanskeligere at udrydde, selv om guderne skal vide, at amerikanerne forsøgte det efter den anden verdenskrig. Desværre er oplagstallene i dag ikke store, og jeg skal heller ikke påstå, at mine Utidssvarende betragtninger er kommet i nærheden af bestsellerlisten. De er – som forventet – blevet totalt ignoreret af lektører og anmeldere. De er ikke en del af den herskende diskurs. Det er disse heller ikke!

 Man roser sig af, at vi har ytringsfrihed her i landet – selv om denne efterhånden er blevet væ¬sent¬lig indskrænket af den juridiske aktivisme, der lige så stille strammer nettet omkring nationale aktivister og publicister. Dertil kommer imidlertid, at ytring er én ting, muligheden for at blive hørt en anden. Denne mulighed er underlagt private politiske og kommercielle interesser. Dette i sig selv indskrænker naturligvis ikke friheden til at ytre sig, men det indskrænker i høj grad borgerens muligheder for at informere sig. Han har teoretisk set friheden til at gøre det, men han savner den praktiske mulighed for at finde de oplysninger, han søger. Aviserne har altid været meget tilbageholdende med at give virkelige dissidenter spalteplads, men den trykte presses betydning er også for nedadgående. Oplagstallene er vel for de største blade kun ca. 10 % af, hvad de var for 30 år siden. De vigtigste informationskilder er i dag de elektroniske medier, og der ser det ikke så godt ud. Radioprogrammet Nordens Grænse forsvandt fra YouTube fra den ene dag til den anden. Udsendelserne kan stadig findes, hvis man søger længe nok, men sagen er, at folk søger på YouTube. Facebook fjerner efterhånden stadig flere systemkritiske indlæg, og Amazon og Barnes&Noble sælger ikke mere bøger, der ikke følger den herskende diskurs. Hjemmesider og blogs lukkes rutinemæssigt. Bibliotekerne køber ikke længere mange bøger – og slet ikke kontroversielle bøger.

 Vi nærmer os således den situation, man havde under Besættelsen, hvor divergerende synspunkter måtte udgives som illegale undergrundsblade. Dog er det i dag lettere og frem for alt billigere at få ting fremstillet, og mens vi stadig har muligheden for en normal, men indskrænket, distribution, vil jeg meget indtrængende slå et slag og denne og andre bøger af samme observans. Køb dem, sælg dem videre, giv dem væk. Sørg for, at de bliver udbredt, gemt og bevaret for eftertiden. Dagens ligegyldige bestsellere, skrevet af afdankede fodboldstjerner og udtjente skuespillerinder, vil være forsvundet i morgen, men disse tekster vil have en blivende værdi, også selv om de en gang imellem tager udgangspunkt i aktuelle forhold.

NOTES

1] “The Hidden Bands” (Youtube) . Fak2’eren . Nordisk Film Broadcast AS . 2012-09-06 [1993]. The event takes place at 02:25. TV2 / Denmark .

Riis-Kundsen’s father

Excerpt from “Evigt ejes kun det tabte – Barndoms- og ungdomserindringer i krigens skygge 1949 – 1970”:

“Som det ses, repræsenterede min far en velovervejet, men kompromisløs nationalsocialisme årgang 1945. Den levnede ikke plads til mange refleksioner, men som fremstillet af min far på denne smukke novemberdag i 1961 var den en åbenbaring for en 12-årig knøs, der voksede op i en verden, som ikke rummede megen plads for begejstring, beundring eller heltemod. Denne verden stod i skarp kontrast til de mange billeder fra det nationalsocialistiske Tyskland, hvor folks ansigter var faste og begejstrede med blikket rettet optimistisk mod en strålende fremtid. I stedet for den evige snak, blev der handlet. Som 12-årig har man ikke mulighed for eller viden nok til at bedømme verdenshistorien, og man kender heller ikke nogen nuancer – der er sort og hvidt, og det er det.” (English: “As can be seen, my father represented a well-considered but uncompromising National Socialism vintage 1945. It did not leave room for many reflections, but as produced by my father on this beautiful November day in 1961, it was a revelation to a 12-year-old boy who was growing up in a world that did not hold much room for enthusiasm, admiration or heroism.This world stood in stark contrast to the many images of National Socialist Germany, where people’s faces were firm and enthusiastic with their eyes optimistically focused on a glorious future. “For the eternal talk, there was action. As a 12-year-old, you do not have the opportunity or knowledge enough to judge world history, nor do you know any nuances – there is black and white, and that is it.”)

Riis-Knudsen and his father

Excerpt from “Evigt ejes kun det tabte – Barndoms- og ungdomserindringer i krigens skygge 1949 – 1970” linked above:

“Da jeg blev lidt ældre, begyndte min far at læse de gode gamle drengebøger op for mig, Peder Most, Rasmus Spion, Lieberkinds dyrebøger, Carit Etlar, Schaffalitzky de Muckadell, alt, hvad der var smukt og havde en god morale. Gennem dem udvidede jeg tidligt mit kendskab til zoologi, botanik, geografi og historie, og min far var altid klar til at bygge videre på det, han læste. Han var på hjemmebane. Min far var en fortrinlig pædagog og ville være blevet en fremragende lærer, hvis han havde gidet (ligesom han var en ganske udmærket ridelærer). Før vi startede dagen med et nyt afsnit, skulle jeg naturligvis fortælle ham, hvor vi var kommet til i handlingen, og hvad vi havde læst dagen før, fordi han havde ”glemt” det, og en dag, da jeg for længst selv var blevet i stand til at læse historien, brød han af midt i et af de allermest spændende afsnit, fordi han var ”nødt til” at gå ud og ordne noget i stalden. Så sad jeg der. Hvad skulle jeg nu? Det var simpelthen for spændende – jeg måtte videre. Og så begyndte jeg selv at læse – og det gjorde jeg fra den dag” (English: “When I got a little older, my father started reading the good old boy books to me, Peder Most, Rasmus Spion, Lieberkind’s animal books, Carit Etlar, Schaffalitzky de Muckadell, everything that was beautiful and had a good morale. Through them I expanded my knowledge of zoology, botany, geography and history early on, and my father was always ready to build on what he read. He was at home. My father was an excellent educator and would have become an excellent teacher if he had bothered (like he was a pretty good riding instructor.) Before we started the day with a new section, of course, I had to tell him where we had come in the action and what we had read the day before because he had “forgotten” that, and one day, when I had long since been able to read the story myself, he broke off in the middle of one of the most exciting sections, because he “had to” go out and fix something in the barn. I was there. What should I do now? It was simply too exciting – I had to v idere. And then I started reading myself – and I did from that day on “)

 

See also the article by Riis-Knudsen that accompanies this image here: https://danmarksfrihedsraad.com/2022/04/08/wollt-ihr-den-totalen-atomkrieg/comment-page-1/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: https://www.antifainfoblatt.de/tags/povl-heinrich-riis-knudsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview which accompanies this image: https://www.armahellas.com/2021/08/03/%CE%B2%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AC-%CF%83%CE%B1%CE%BB%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-11-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%83-%CE%BC%E1%BD%B2-%CF%84%E1%BD%B8%CE%BD-po/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other images here: 

https://www.omnia.ie/?navigation_function=3&europeana_query=Riis+Knudsen

https://arkiv.dk/vis/5408672

https://arkiv.dk/vis/5405093